Tag Archive : JEREMIE

Które z zabezpieczeń są najczęściej stosowane w przypadku pożyczek dla mikroprzedsiębiorstw?

mala firmaArtykuł 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, definiuje mikroprzedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy,  który w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych zatrudniał mniej niż 10 pracowników a także jego obrót roczny netto, pochodzący ze sprzedaży towarów, wyrobów oraz usług lub suma aktywów nie przekroczyły 2 mln euro. Profil takiego przedsiębiorstwa jest nastawiony na ciągły rozwój, co sprawia, że pojawia się potrzeba wygospodarowania dodatkowych środków finansowych. Inicjatywy europejskie (np. JEREMIE) chętnie wspierają rozbudowę małych i średnich firm, przeznaczając środki na pożyczki, których udziela się na bardzo dogodnych warunkach.

Dodatkowy kapitał

Pieniądze uzyskane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, można przeznaczyć na określone cele. Najczęściej mikroprzedsiębiorstwa wykorzystują je na zakupy specjalistycznego sprzętu lub maszyn, elementów dodatkowego wyposażenia oraz przebudowę budynków służących celom firmowym. W niektórych przypadkach, aby firma mogła się rozwijać lub poszerzać swoją działalność na inne sektory, potrzebny jest także zaopatrzenie się w materiały lub surowce. Pożyczka taka umożliwia wykorzystanie nawet połowy uzyskanych środków na ten właśnie cel.

Kwota oraz warunki spłaty

Maksymalna pomoc finansowa, jaką udzieli nam pożyczkodawca sięga do 100 000 PLN. Czas spłaty wynosi do 5 lat a karencja w spłacie kapitału trwa do 6 miesięcy. Najcenniejszą chyba informacją jest fakt, iż oprocentowanie pożyczki jest znacznie niższe niż w przypadku innych popularnych i powszechnie dostępnych kredytów. Wynosi ono bowiem jedynie ok. 2%. Podmiot udzielający pożyczki nie pobiera także prowizji – informuje ekspert z Towarzystwa TISE S.A. Należy jednak pamiętać o tym, że z pozyskanych  środków nie możemy sfinansować całości przedsięwzięcia, minimalny wkład własny stanowi bowiem 10% całości kapitału.

Zabezpieczenie kredytu

Podmiot udzielający środków finansowych musi zapewnić sobie bezpieczeństwo tzn. zwrot należnej kwoty. W tym celu stosuje się pewne zabiegi, które umożliwiają dochodzenie roszczeń w momencie ewentualnej niewypłacalności przedsiębiorstwa, które zaciągnęło zobowiązanie. Chociaż podstawową formą, która pozwala podmiotowi udzielającemu pomocy finansowej czuć się bezpiecznie, jest sprawdzenie zdolności kredytowej kredytobiorcy, nadal funkcjonują równolegle inne formy poręczenia.

W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, które chce skorzystać z możliwości inicjatyw JEREMIE podstawową formą gwarancji jest weksel własny in blanco. Stosuje się także inne jego formy. Popularnym i chętnie wybieranym sposobem jest poręczenie osób fizycznych oraz prawnych. W tym celu zostaje sporządzona umowa cywilnoprawna, w której poręczyciel zobowiązuje się wykonać zobowiązanie dłużnika, gdyby ten nie był w stanie sam go wykonać lub też w przypadku, gdy następują opóźnienia w spłatach kolejnych rat. Warto zaznaczyć, że poręczyciel odpowiada nie tylko za sam dług, ale także ponosi odpowiedzialność, wynikającą z niewykonania zobowiązania głównego lub nienależytego spożytkowania kwoty zadłużenia.

Zabezpieczeniem mogą być zarówno środki trwałe oraz cesja z polisy ubezpieczeniowej, jak i hipoteka czy inne nieruchomości wraz ze wspomnianym wyżej przejęcie polisy ubezpieczeniowej. Obligatoryjnie podmiot udzielający kredytu, jeśli uzna, że sytuacja tego wymaga, może zażądać dodatkowej gwarancji w postaci cesji z polisy ubezpieczenia na życie.

Na koniec dodamy jeszcze, że nawet, jeśli spełnimy powyższe warunki nie tylko dotyczące zabezpieczenia kredytu, ale także wymaganego wkładu własnego, warto pamiętać, że nie każde mikroprzedsiębiorstwo może ubiegać się o ten rodzaj wsparcia finansowego. Sektory wyłączone z finansowania to min. rybołówstwo, przemysł wydobywczy czy rolno-spożywczy.