Artykuł 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, definiuje mikroprzedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy,  który w okresie ostatnich dw...