Tag Archive : konkurencja

Tajemnica przedsiębiorstwa – utajnienie kalkulacji cen

1442178_74600860W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający niejednokrotnie żądają bardzo szczegółowych informacji oraz dokumentów, które z punktu widzenia wykonawcy, mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Mimo tego, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z założenia powinno zapewniać warunki do zdrowej konkurencji wykonawcy mogą domagać się objęcia niektórych danych klauzulą poufności. Nie mogą zostać utajnione takie elementy oferty wykonawcy jak formularz cenowy. Jednak wszystkie inne informacje i dokumenty, które inkorporują w sobie informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być utajnione.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. A zatem informacja musi mieć charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny. A jej ochrona jest uzależniona od tego, czy sam wykonawca podjął starania zmierzające do zachowania jej poufności. Nigdy zatem informacje publiczne dostępne, np. bilans, który jest ujawniany w krajowym rejestrze sądowym, nie będą mogłyby być uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa.

Powstaje pytanie czy takiej ochronie podlegają wyjaśnienia wykonawcy zawierające kalkulacje cen przedstawiane przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego do wyjaśnienia sposobu skalkulowania ceny ofertowej, a to w związku z zarzutem rażąco niskiej ceny? W wyroku KIO z dnia 2 lipca 2013 roku (KIO1446/13) zostało przedstawione stanowisko zgodnie z którym obawa przed ujawnienie konkurencji sposobu kalkulacji ceny oferty wykonawcy nie uzasadnia ich nie przedstawienia na etapie składania wyjaśnień. Sposób kalkulacji ceny może bowiem stanowić tajemnice przedsiębiorstwa i na okoliczność taką wykonawca, zastrzegając treść złożonych informacji, może się powołać w toku postępowania.

Po więcej zapraszamy na stronę www.sokolowski.com.pl – obsługa prawna Lublin – z całą pewnością strona okaże się bardzo pomocna.